Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Piątek 30.01.2015

zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd Pracy

62-100 Wągrowiec
ul. Kolejowa 22
centr. tel./fax:    (67) 2621-081
Dyrektor:           (67) 2620-282
Gł. Księgowa:     (67) 2626-926
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2013r. (Wigilia)
Urząd będzie czynny do godziny 12:00

Wągrowiec, 21.08.2012r.

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 254.


 Wągrowiec, 10.08.2012r.

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski o przyznanie osobom bezrobotnym z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 254.


 Wągrowiec, 19.06.2012r.

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy należy składać w terminie do dnia 6 lipca 2012r.

Bliższe informacje można uzyskać biuro nr 205, II piętro, telefon 67 2621-081 wew. 253.


 

   

Wągrowiec 16.09.2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 roku na terenie powiatu wągrowieckiego będzie obowiązywał nowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z art.73, ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r, nr69, poz.415 ze zmianami), okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych uzależniony jest od wysokości stopy bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku.

Według oficjalnego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , na koniec czerwca 2010 roku stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie 11,7%, natomiast na terenie powiatu wągrowieckiego – 18,2%. Tym samym stopa bezrobocia dla naszego powiatu przekroczyła 150% stopy krajowej (155%), uprawniając bezrobotnych do nabywania od 1 stycznia 2011 roku zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy.


 
 

Wągrowiec 23.04.2010

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotychczasowe rozporządzenia Rady Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004, natomiast Rozporządzenie Rady Nr 574/72 z dnia 21 marca r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Nr 1408/71 zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia Nr 883/2004.

 

Najistotniejsze zmiany to:

  • Możliwość potwierdzenia pracy za granicą wykonywanej na własny rachunek (samozatrudnienie) a tym samym zaliczenie jej do okresu ubezpieczenia niezbędnego do ustalenia wysokości świadczeń z tytułu bezrobocia (do końca kwietnia 2010 r. przepisy nie pozwalają na uznanie  okresu zatrudnienia jako składkowego),
  • Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku transferowanego w kraju poszukiwania pracy z 3 do maksymalnie 6 miesięcy,
  • Zasiłek transferowany wypłacany będzie bezpośrednio przez Instytucję Właściwą na konto bezrobotnego,
  • Możliwość rejestracji osoby w dwóch państwach jednocześnie, jako osoby bezrobotnej tam gdzie  pobiera zasiłek i jako poszukującego pracy w kraju ostatniego zatrudnienia,
  • W zastępstwie obowiązujących dokumentów serii E 300 wprowadzone z dniem 01.05.2010 r. zostaną następując dokumenty papierowe, wydawane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy:

                 - PD U1 (odpowiednik Formularza E 301),

                 - PD U2 (odpowiednik Formularza E 303),

                 - PD U3 (informacja dla osoby o tym, że WUP poinformował Instytucję Właściwą             

                    o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczeń np. o zgłoszonej chorobie),

  • O dokument PD U1 (odpowiednik Formularza E 301) od 01.05.2010 r. będzie mógł ubiegać się każdy, bez względu na status (pracujący, osoba bezrobotna).

Na wprowadzenie w życie zmian związanych z nowymi przepisami przewidziano 2-letni okres przejściowy liczony od dnia 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku Szwajcarii oraz państw EOG nie należących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) stosowane będą przepisy wynikające z dotychczasowych Rozporządzeń Rady Nr 1408/71 oraz 574/72.


Zmiana w ubezpieczeniach zdrowotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie nowelizacji do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) informuje:

Z dniem 01 stycznia każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy i zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez swojego współmałżonka u innego płatnika niż urząd pracy  podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą zgłoszenia bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego przez urząd pracy tj. od 01.01.2009r. należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub rodziców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 67 cyt. ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne jako członkowie rodziny np. współmałżonek lub uczące sie dziecko w wieku do 26 lat, niezarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące zatrudnienia nadal ubezpieczenie zdrowotne posiadają przy swoim współmałżonku lub rodzicach.

Szczegółowe informacje w siedzibie PUP, pokój 104 i 105, tel. 067 26 21 081 wewn. 257, 260, 265, 266, 278

Podstawa prawna:

art. 66 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009r.

 

Wytworzył:
Jacek Kubisz
Udostępnił:
Jacek Kubisz
(2004-02-06 12:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kowalczyk
(2013-12-16 14:49:14)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 260044