Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Poniedziałek 30.03.2015

zaawansowane

Adres i kontakt

Powiatowy Urząd Pracy

62-100 Wągrowiec
ul. Kolejowa 22
centr. tel./fax:    (67) 2621-081
Dyrektor:           (67) 2620-282
Gł. Księgowa:     (67) 2626-926
 


 

Wągrowiec 11.02.2015

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

 

Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu od 01.01.2015 r.
 
W związku ze zmianą brzmienia art.73 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U z 2013 r. poz.674 z późn.zm./ informujemy, że
 
okres pobierania zasiłku został zróżnicowany i wynosi:

 1. 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 2. 365 dni - dla bezrobotnych
 1. zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
 2. powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20 letni okres uprawniający do zasiłku, lub
 3. którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, lub
 4. samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

 
Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu
 
W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmiana właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
 
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca od utraty prawa do niego, okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński.
 
Okres pobierania zasiłku, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art.75 ust.1 – 3 tj. związane z odmową przyjęcia propozycji pracy, przerwaniem udziału w formie pomocy określonej w ustawie oraz sposobem rozwiązania stosunku pracy i inne.
 
Stopa bezrobocia na obszarze działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
 
Stopa bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego na koniec czerwca 2013 r roku wynosiła 17.1%, stopa bezrobocia krajowa w tym okresie wynosiła 12,0%. Stopa bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego stanowiła więc 142.5% stopy krajowej.
W związku z tym podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych od 01.01.2015 r. wynosić będzie 180 dni.
O długości tego okresu decyduje data nabycia prawa do zasiłku.

 


 

Wągrowiec 23.04.2010

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Od dnia 01 maja 2010 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotychczasowe rozporządzenia Rady Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004, natomiast Rozporządzenie Rady Nr 574/72 z dnia 21 marca r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Nr 1408/71 zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia Nr 883/2004.

 

Najistotniejsze zmiany to:

 • Możliwość potwierdzenia pracy za granicą wykonywanej na własny rachunek (samozatrudnienie) a tym samym zaliczenie jej do okresu ubezpieczenia niezbędnego do ustalenia wysokości świadczeń z tytułu bezrobocia (do końca kwietnia 2010 r. przepisy nie pozwalają na uznanie  okresu zatrudnienia jako składkowego),
 • Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku transferowanego w kraju poszukiwania pracy z 3 do maksymalnie 6 miesięcy,
 • Zasiłek transferowany wypłacany będzie bezpośrednio przez Instytucję Właściwą na konto bezrobotnego,
 • Możliwość rejestracji osoby w dwóch państwach jednocześnie, jako osoby bezrobotnej tam gdzie  pobiera zasiłek i jako poszukującego pracy w kraju ostatniego zatrudnienia,
 • W zastępstwie obowiązujących dokumentów serii E 300 wprowadzone z dniem 01.05.2010 r. zostaną następując dokumenty papierowe, wydawane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy:

                 - PD U1 (odpowiednik Formularza E 301),

                 - PD U2 (odpowiednik Formularza E 303),

                 - PD U3 (informacja dla osoby o tym, że WUP poinformował Instytucję Właściwą             

                    o okolicznościach mających wpływ na prawo do świadczeń np. o zgłoszonej chorobie),

 • O dokument PD U1 (odpowiednik Formularza E 301) od 01.05.2010 r. będzie mógł ubiegać się każdy, bez względu na status (pracujący, osoba bezrobotna).

Na wprowadzenie w życie zmian związanych z nowymi przepisami przewidziano 2-letni okres przejściowy liczony od dnia 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku Szwajcarii oraz państw EOG nie należących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) stosowane będą przepisy wynikające z dotychczasowych Rozporządzeń Rady Nr 1408/71 oraz 574/72.


Zmiana w ubezpieczeniach zdrowotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu w związku z wejściem w życie nowelizacji do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) informuje:

Z dniem 01 stycznia każda osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy i zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez swojego współmałżonka u innego płatnika niż urząd pracy  podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w urzędzie pracy.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą zgłoszenia bezrobotnego do ubezpieczenia zdrowotnego przez urząd pracy tj. od 01.01.2009r. należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub rodziców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 67 cyt. ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne jako członkowie rodziny np. współmałżonek lub uczące sie dziecko w wieku do 26 lat, niezarejestrowane w urzędzie pracy i nie poszukujące zatrudnienia nadal ubezpieczenie zdrowotne posiadają przy swoim współmałżonku lub rodzicach.

Szczegółowe informacje w siedzibie PUP, pokój 104 i 105, tel. 067 26 21 081 wewn. 257, 260, 265, 266, 278

Podstawa prawna:

art. 66 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009r.

 

Wytworzył:
Jacek Kubisz
Udostępnił:
Jacek Kubisz
(2004-02-06 12:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Kowalczyk
(2015-02-11 09:47:55)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 263342